This proposal was submitted at
#gdjjS

Läkares ställning och villkor

Öppna landskap – inte alltid bra för själen

Sjukhusläkarna ser ett behov av att ha ett bra och lättillgängligt vetenskapligt förankrat faktaunderlag när det gäller läkares arbetsplatser. Vi vet att det finns forskning som visar att arbetsmiljön och produktiviteten går ner vid stökiga miljöer. Det är svårare med såväl sekretess som möjlighet att prata ostört i telefon med patienter och kollegor. Dessutom påverkar vår arbetsmiljö de medicinska sekreterarna. Vi ser att utvecklingen går åt fel håll, med allt fler läkare per arbetsrum, öppna kontorslandskap och färre ytor för patientrelaterat arbete på avdelningar, mottagningar och andra patientnära områden. Vi vill verka för att vända trenden, och behöver då att bra underlag när vi driver frågan.

Fullmäktige föreslås besluta

  • att Läkarförbundet sammanställer ett faktabaserat material angående läkares administrativa arbetsplatser

  • att Läkarförbundet verkar för hjärnvänliga arbetsplatser för läkare

with support of:

Sjukhusläkarna