This proposal was submitted at
#PvTcD

Läkares ställning och villkor

Säkerställ adekvata insatser vid läkares arbetsrelaterade sjukdomar – både för medarbetare och chef.

Svenska Företagsläkarföreningens uppfattning är att den vanligaste orsaken till läkares psykiska ohälsa ligger i den organisatoriska arbetsmiljön.

 

I det färska betänkandet till regeringen Rätt förutsättning för sjukskrivning (SOU 2023:48) är man tydlig om arbetsgivarens roll: ”Arbetsgivaren har en viktig roll eftersom det är arbetsgivaren som är ansvarig för och kan påverka den enskildes arbetsmiljö, arbetsuppgifter och arbetssituation. Arbetsgivaren är ansvarig för att det finns rehabiliterings- och anpassningsverksamhet på arbetsplatsen. Många arbetsgivare upplever dock att de har bristande kompetens och svårigheter i arbetet gällande rehabilitering och arbetsanpassning. Arbetsgivaren är skyldig att vid behov anlita företagshälsovård, men i vilken grad detta görs varierar kraftigt.

 

Vi bedömer att samarbete mellan professionerna inom hälso- och sjukvården är mycket viktigt men löser inte grundproblemet gällande arbetsgivares behov av stöd vid rehabilitering och anpassning på arbetsplatsen. I stället behöver arbetsgivare anlita företagshälsovård i detta syfte”.

 

Arbetsmiljöverket är än mer precisa i sin AFS Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4. Ur föreskrifterna går att utläsa:

 

10 § Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna känner till 1. vilka arbetsuppgifter de ska utföra, 2. vilket resultat som ska uppnås med arbetet, 3. om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur, 4. vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras, och 5. vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet.

 

Vi vill framhålla att tankegångarna från SOU 2023:48 och föreskrifterna i AFS 2015:4 även gäller för verksamheter där läkare är anställda.

 

Många arbetsgivare har svårt att följa ovanstående föreskrifter fullt ut. Om man lyckats följa föreskriften hade man sannolikt kunnat undvika många fall av stressrelaterad ohälsa bland läkare.

 

I Läkarförbundets publikation Arbetsmiljöpolitiskt program från 2019 skriver man att Sveriges Läkarförbund anser att arbetsgivaren som ansvarig för rehabilitering ska se till att tillgång till vårdgivare med kompetens att behandla läkare finns.

 

Inom företagshälsovården finns den kompetensen. Läkare som är specialister i arbetsmedicin/företagshälsovård har specialistkunskap bl a innefattande just organisatorisk och social arbetsmiljö, ohälsa förorsakad av arbetsrelaterad stress, och arbetsinriktad rehabilitering. Då arbetsmedicin är en tilläggsspecialitet har alla läkare som är specialister i arbetsmedicin också en annan grundspecialitet, varför det hos alla arbetsmedicinare finns en unik förståelse för läkarkollegornas generella arbetsvillkor. Mot den bakgrunden, och genom individuell konsultation i kombination med flerpartsmöte inkluderande företagsläkare, medarbetare och chef, finns möjlighet till en fördjupad förståelse av situationen som är svår att uppnå inom ramen för insatser inom övrig hälso- och sjukvård.

Fullmäktige föreslås besluta

  • - att SLF skall verka för att säkerställa att läkare vid arbetsrelaterad psykisk ohälsa rutinmässigt får anlita/får stöd av specialister i arbetsmedicin/företagshälsovård. - att SLF skall verka för att säkerställa att det rutinmässigt används ett arbetssätt i den arbetsinriktade rehabiliteringen där läkaren och läkarens chef tillsammans med specialist i arbetsmedicin/företagshälsovård i flerpartsmöte jobbar med analys, riskbedömning och adekvata åtgärder, för att nå hållbarhet i arbetslivet.

with support of:

Svenska Företagsläkarföreningen (SFLF), Sjukhusläkarna