This proposal was submitted at
#hiHib

Sjukvårdspolitik

Patientsäkerheten kräver- stärk det medicinska ledarskapet

På 90-talet försvann kravet att en verksamhetschef inom sjukvården måste vara läkare och idag saknar många chefer inom hälso och sjukvård helt sjukvårdsutbildning. För att delvis kompensera för bristen på medicinsk kunskap har man i stället infört medicinskt ledningsansvarig läkare (MLA, MAL etc) som ska bistå chefen med sakkunskap för att stärka patientsäkerheten. Utöver detta finns även chefläkarna som har ett mer övergripande patientsäkerhetsansvar inom regionen.

Problemet i denna konstruktion är att man som chef inte behöver förhålla sig till medicinsk sakkunskap utan kan välja att lyssna eller inte, ett problem som blir allt större när ekonomin knakar. Vi anser därför att man skulle behöva en mer fristående organisation för patientsäkerhet inom regionerna där chefer på alla nivåer tvingas förhålla sig till den medicinska verkligheten och där chefläkare och MLA har ett reellt inflytande över de beslut som fattas när man ser risker för patientsäkerheten. Det behöv ett väl definierat ansvar och därtill hörande mandat för både chefläkare och MLA (eller motsvarande).

 

Fullmäktige föreslås besluta

  • Att SLF utreder hur en stärkt patientsäkerhetsorganisation med mer oberoende chefläkare/MLA skulle kunna se ut.

  • Att SLF via sina påverkanskanaler verkar för att frågan lyfts på politisk nivå.

  • Att SLF via sina påverkanskanaler verkar för att det införs krav på läkarkompetens inom all ledning av hälso och sjukvård (antingen i chefsleden eller via chefläkare/MLA).

with support of:

Västerbottens läns läkareförening