This proposal was submitted at
#NYpbZ

Läkares ställning och villkor

Interpellation om arbetstidsdirektivet

 OBS! Interpellation

 

Sveriges läkare är arbetstidsförlagda vardagar klockan 07-21. Övrig tid är jourtid enligt kollektivavtal. Såsom läkarförbundet konstaterat i tidigare undersökning, är jouravtalet ett mycket kostnadseffektivt system, där arbetsgivaren får hög kompetens till låg kostnad dygnets alla timmar. Tidigare har det också funnit stora möjligheter för våra medlemmar att råda över sin intjänade jourkomp efter önskemål och överenskommelse med arbetsgivaren. Nu har på kort tid förändringar skett där jourkomp läggs ut som ledighet eller betalas ut ensidigt från arbetsgivaren. EUs arbetstidsdirektiv är mycket dåligt anpassat till det svenska jouravtalet vilket redan reglerar återhämtning utifrån individuella förutsättningar med hög flexibilitet. Det är också mycket dåligt utformat för läkarprofessionen inklusive bakjoursuppdrag med verksamhetschefs befogenheter jourtid.

 

Vidare utgår arbetstidsdirektivet ifrån att vila är den enskilt viktigast faktorn för ett hållbart arbetsliv trots att forskning visar annat. Särskilt välbelagt är enligt sunt arbetsliv: Variation i arbetet gällande tempo, uppgifter och plats att arbeta. Gemenskap med kollegorna – att relationen mellan medarbetare är bra, att samarbetet fungerar och att man visar uppskattning. Hanterbarhet – kontroll över arbetssituationen och påverkansmöjlighet. Reflektion och att hinna avsluta en uppgift innan man påbörjar nästa.

 

För de medlemmar som haft svårt att få ut sin återhämtning i närtid efter långa och arbetstunga jourpass, har skärpning av schemaläggning enligt EU’s arbetstidsdirektiv varit välkommet. För många andra riskerar minskad kontroll och påverkansmöjlighet istället att innebära en försämrad arbetsmiljö. Detta är inte endast en fråga om arbetstid, återhämtning och bemanning. Det är också en fråga om ledarskap, upprätthållande av spetskompetens och inflytande.

 

Jag konstaterar efter flera frågor från våra medlemmar att läkarförbundets hållning till EU’s arbetstidsdirektiv i förhållande till läkares särskilda arbetstider, arbetsuppgifter och avtal varit otydlig.

 

Som medlem i EU behöver Sverige och SKR förhålla sig till de direktiv som just nu föreligger. SLF är istället ett professions- och fackförbund som kan visa en bredare bild. Vi har också möjlighet att parallellt med förhandlingar, utföra påverkansarbete i syfte att på längre sikt förändra grundförutsättningarna. Exempelvis som förbund samarbeta med övriga läkarförbund i Europa och/eller skicka framställan till EU-komissionen med förslag på ändring av arbetstidsdirektivet. Som medlem har jag haft dålig insyn i vad SLF står i frågan och vad vi har framfört under förhandlingarna. Många medlemmar frågar var vi står. Från både medarbetar- och förtroendevaldas perspektiv är det tydligt att arbetsgivaren inte vet hur läkare arbetar. Vet vårt förbund?

 

 

 

Fullmäktige föreslås besluta

  • Jag ställer nu frågan till förbundsstyrelsen: Vad är förbundets inställning till läkares särskilda förutsättningar i förhållande till EUs arbetstidsdirektiv och hur har ni ni bedrivit påverkansarbete?

with support of:

Ylva Kristina Lovisa Kastrup, Västra Götalands läkarförening