This proposal was submitted at
#KKy5Q

Sjukvårdspolitik

Angående tystnadsplikt och patienternas integritet

Det har kommit till vår kännedom att läkare som utsätts för granskning av tjänstemän inom Sveriges regioner har krävt att patienternas personuppgifter ska medfölja journalanteckningarna när dessa blir föremål för granskning. Enligt §26 Lagen om Läkarvårdsersättning (LOL) ska läkaren till landstinget ”lämna upplysningar och visa upp patientjournal samt övrigt material som rör undersökning, vård eller behandling av en patient och som behövs för kontroll av begärd läkarvårdsersättning”. Läkare som fullföljt denna plikt men invänt mot att lämna ut personuppgifter har inte hörsammats. Regioner har hävdat att LOL fungerar sekretessbrytande och att man har rätt att få patienternas namn och födelsenummer. Argumentet har varit att man annars inte kan utföra kontroller. Detta är tekniskt sett felaktigt, då en kontroll av läkarens verksamhet lätt kan utföras på anonymiserade journaler. För de läkare som vägrat lämna ut identifierbara anteckningar har regioner därefter innehållit all giltig ersättning. Anteckningar från läkare som skickat in identifierbara journaler har behandlats på ett sätt som inneburit att personuppgifter transporterats vidare: från behandlande läkare till regionens tjänstemän till domstol.

GPDR (General Data Protection Regulation) anger (p. 51) att “personuppgifter som till sin natur är särskilt känsliga med hänsyn till grundläggande rättigheterna och friheter bör åtnjuta särskilt skydd”. Vidare anges i artikel 9/1 att ”behandling av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning ska vara förbjuden”.

Regioner har alltså överträtt GDPRs bestämmelser om hantering av känsliga personuppgifter. Vi hävdar att fel har begåtts ur juridisk men även etisk synpunkt. En läkare kan inte överföra sin tystnadsplikt till andra aktörer. Fall där myndighet har rätt att begära och få personuppgifter, som till exempel vid synnerligen allvarliga brott, är noggrant reglerade i svensk lag. De rekvisiten uppfylls mycket sällan då läkare ska granskas och inte i de aktuella fallen.

Svenska Privatläkarföreningen (SPLF) yrkar

Fullmäktige föreslås besluta

  • Att Läkarförbundet agerar kraftfullt för att säkra tystnadsplikten så att läkare inte ska tvingas lämna ut persondata på journaler som inkrävts för granskning, annat än i undantag som angetts ovan.

  • Att Läkarförbundet kontaktar berörda myndigheter och regioner för att etablera en dialog i dessa frågor.

  • Att Läkarförbundet verkar för att vid eventuell granskning skall alla journalhandlingarna avidentifieras och krypteras.

with support of:

Svenska Privatläkarföreningen (SPLF)