This proposal was submitted at
#hY4fd

Forskning och utbildning

Om utbildningsdirektiv för specialistläkare

Det finns idag ingen lag eller föreskrift som reglerar läkares fortbildning. Undersökningar har visat att läkare ägnar allt mindre tid åt fortbildning, i genomsnitt 4.2 dagar extern fortbildning per år 2022, att jämföra med 8.5 dagar år 2004 eller de 10 dagar som Finland lagstadgat om för läkare. Trots det hot mot patientsäkerheten som vår brist på reglering och minskade kunskapsutveckling på sikt innebär, och trots statliga förslag om reglering, så har regeringen ansett fortbildningen tillräckligt reglerad och valt att inte gå vidare med dessa förslag.

I region Västernorrland, som enligt Läkarförbundets enkät är tredje sämsta region i landet med 3.1 dagar extern fortbildning i snitt 2022, har regionstyrelsen i dagarna fattat beslut om skärpta restriktioner för bland annat resor, kurser, konferenser och utbildningar som ”inte är verksamhetskritiska”. Bedömningen av vad som är verksamhetskritiskt tillfaller ansvarig chef.

Vi ser med oro på utvecklingen, då man ser redan underfinansierad fortbildning som ett legitimt besparingsmål sedan IVO bromsat möjligheterna att ”spara” genom att skära ned på antalet vårdplatser, och önskar att Läkarförbundet intensifierar sitt arbete kring fortbildningsfrågan.

Fullmäktige föreslås besluta

  • Läkarförbundet verkar än mer intensivt för att få till en reglering och tillsyn av en sådan föreskrift

  • Läkarförbundet undersöker möjligheten få till en motsvarighet till specialisttjänstgöringens SPUR-granskning för att granska färdiga specialisters fortbildningskvalitet

  • Läkarförbundet engagerar specialistföreningarna i utformandet av fortbildningsplaner

with support of:

Ångermanlands läkarförening