This proposal was submitted at
#JVMEu

Läkares ställning och villkor

Nolltolerans av negativ särbehandling av förtroendevald

Enligt en enkätundersökning till förtroendevalda har det påvisats att ca 30 procent av de svarande har upplevt att de har utsatts för negativ särbehandling. Detta drabbar den enskilde förtroendevalde hårt och påverkar det fackliga arbetet. I förlängningen drabbas hela läkargruppen när det blir svårare att rekrytera lokala ombud.

Det saknas information på förbundets hemsida till förtroendevald som har utsatts för negativ särbehandling av arbetsgivaren.

Läkarförbundets hanteringsordning i dessa ärenden behöver uppdateras efter den senaste

Lagstiftningen och göras lätt tillgänglig via förbundets hemsida. Stödet från läkarförbundet till den drabbade har av många upplevts som otillräckligt. Stödet kan förbättras genom utveckling av spetskompetens inom en grupp i läkarförbundet, juridiskt men även bättre kännedom hur det drabbar den förtroendevaldes arbetssituation. Vidare bör omhändertagandet förbättras genom ett tydligt utbildningsstöd till lokala förtroendevalda.

De som ska ta hand om sina utsatta fackliga kollegor behöver kompetensutveckling i hur de bäst bemöter och stöder den drabbade.

<ul> </ul>

 

Fullmäktige föreslås besluta

  • Stockholms Läkarförening yrkar att Läkarförbundet skriver en tydlig, uppdaterad hanteringsordning, enkelt sökbar på hemsidan, för misstänkta fall av kränkande särbehandling av förtroendevalda (flödesschema). att Läkarförbundet organiserar en grupp med spetskompetens som kan vara stöd för lokalföreningarna. Att Läkarförbundet tar fram utbildningsmaterial rörande omhändertagande av den utsatte.

with support of:

Stockholms läkarförening