This proposal was submitted at
#I4Yjb

Forskning och utbildning

Möjlighet att läsa vetenskapliga publikationer för alla verksamma läkare i Sverige

För länge sedan förbjöds läkemedelsföretag och andra kommersiella företag att betala för läkarnas resor och avgifter till kongresser och konferenser. Regionerna skulle ta över läkarnas kunskapsutveckling och vidareutbildning. Detta har i praktiken inte ha fungerat utan idag åligger det för varje enskild läkare sköta sin egen vidareutbildning.

Det sker en snabb utveckling inom medicinsk vetenskap och halveringstiden för medicinsk kunskap är 6-7 år. Idag har forskare, doktorander, anställda på medicinska universitet och anställda på universitetssjukhusen tillgång till bibliotekstjänst. Biblioteksavtal omfattar möjlighet att delta i utbildningar i informationssökning, skicka sökuppdrag och boka sökhjälp hos en medicinsk bibliotekarie. Avtalet innebär även åtkomst till bibliotekens vetenskapliga elektroniska tidskrifter, böcker och databaser utanför regionens nät via Biblioteksproxy, samt möjlighet att beställa kopior av vetenskapliga artiklar och låna tryckta böcker.

Svenska Läkaresällskapet diskuterar att man skall begränsa ”lågvärdevård” som saknar stark evidens, har mindre patientnytta och slukar resurser samt att läkarna skall göra ”Kloka kliniska val”. Det är av central betydelse att alla läkare i Sverige har tillgång till vetenskaplig litteratur och har möjlighet att göra sökningar, läsa fulltextartiklar, kopiera dessa som PDF filer och spara dessa i fulltext.

 

Svenska Privatläkarförening (SPLF) yrkar:

Fullmäktige föreslås besluta

  • Att Läkarförbundet arbetar för att alla verksamma läkare i Sverige får möjlighet att ansluta sig till bibliotekstjänst och via Proxyanslutning kunna koppla in sig även på fritiden, i syfte att kunna vara medicinskt uppdaterad och ge patientsäker och kostnadseffektiv vård.

with support of:

Svenska Privatläkarföreningen (SPLF)