This proposal was submitted at
#DWT48

Läkares ställning och villkor

Lönestatistik

Tillgång till bra lönestatistik är för många medlemmar ett tungt vägande skäl att vara medlem i läkarförbundet. Lönestatistik för enskilda kliniker kan ofta erhållas via lokalförbundens kanslier samt offentliga handlingar. För mer övergripande jämförelser mellan regioner, specialiteter, tjänstegrad etc. har SACO-lönesök varit den främst källan för god och uppdaterad statistik. Tidigare har det funnits en begränsning i SACO-lönesök på att minst 5 personer ska vara anställda på en specifik tjänst inom ett verksamhetsområde för att statistiken ska vara offentlig. Det kan ses som rationellt, då mycket små kliniker annars gör specifika individers löner direkt sökbara. Nu har SACO-lönesök kraftigt höjt denna gräns till 30 personer, vilket gör att statistik enbart är tillgängligt för mycket stora verksamhetsområden. Bakgrunden till denna justering är för motionären oklar, men presumtivt misstänks en övertolkning av GDPR. Denna justering underminerar läkarnas underlag till löneförhandling och i förlängningen god löneutveckling.

Fullmäktige föreslås besluta

  • att Läkarförbundet verkar för att en statistiktjänst för läkares lönesökning tillgängliggörs, med 5 personer i underlaget som lägsta gräns för att göra löner sökbara.

with support of:

Nordvästra Skånes läkareförening