This proposal was submitted at
#AgovM

Läkares ställning och villkor

Skydda våra medlemmar!

Samhällsklimatet skärps och oron över vårt lands säkerhet ökar. Vi har krig i närområdet, vi märker tydligt av en ökad gängkriminalitet och terrorhotnivån har höjts till den näst högsta någonsin. Fullmäktige har under de senaste åren mottagit allt fler motioner om att öka arbetet mot hot och våld i olika former, bland annat ”Heavy Metal bort från akuten”.

I debatten har det framförts förslag på inpasseringskontroller på vårdinrättningar, ökat skalskydd, hot och vålds-utbildning för våra medlemmar och möjlighet för läkare att anonymt anmäla våldsdåd. Ansvaret för säkerheten på våra arbetsplatser och för den psykosociala arbetsmiljön ligger hos arbetsgivaren. Vissa av dessa åtgärder skulle kräva lagändringar och inblandning av myndigheter.

Vi har nåtts av vittnesmål om otrygghet från prehospital personal och personal på en akutmottagning efter ett av de senaste våldsdåden. De upplevde ett svagt och otillräckligt skydd på plats. Det saknades möjlighet till avskärmning genom säkerhetsspärrar, adekvat skalskydd och polisskydd när personalen anlände till sjukhuset, samtidigt som det fanns hotfulla individer strax utanför ambulansinfarten. I en tid när det civila och militära skyddet ska byggas upp och beredskapen öka, är det dags att även läkares arbetsmiljö detaljerat granskas och struktureras utifrån denna hotbild.

Fullmäktige föreslås besluta

  • att Läkarförbundet verkar för att möjlighet till inpasseringskontroller och att tillfälligt stänga av delar av vårdinrättningar i händelse av hotbild införs

  • att Läkarförbundet verkar för att möjlighet för vårdpersonal till anonym anmälan av överfall och hot införs

  • att Läkarförbundet verkar för att en definition av miniminivå av skalskydd för vårdinrättningar tas fram

  • att Läkarförbundet verkar för att vårdpersonal erhåller utbildning i bemötande av hot och våld

with support of:

Sjukhusläkarna