This proposal was submitted at
#25KTW

Läkares ställning och villkor

Förstärkning av MLA-rollen

Medicinskt ledningsansvar

 

Till FUM 2022 ställdes två motioner rörande medicinskt ledningsansvar (nr. 13 och nr. 68).

Motionerna rörde en helt central fråga för svensk sjukvård och möjligheten att utöva läkaryrket och påverkar läkarens arbetsmiljö. Det var nedslående att konstatera att förbundsstyrelsen väljer att inte gå vidare med frågan utan i stället hänvisar till nuvarande regelverk kring verksamhetschefens ansvar, samt i allmänna ordalag framhålla att man verkar för fler läkare i chefsposition.

 

Liksom beskrivs i motion nr. 68 kan alltså en verksamhetschef som helt saknar medicinsk utbildning fatta verksamhetsbeslut som påverkar utredning och behandling av en hel patientkategori. Vidare innebär dagens lagtext att en verksamhetschef utan medicinsk utbildning kan ha det yttersta medicinska ansvaret för verksamheten. Slutligen är det också verksamhetschefen som beslutar vilket mandat och vilken roll man väljer att tilldela en eventuell MLA. Sammantaget innebär detta regelverk häpnadsväckande låga krav på medicinsk kompetens hos den ytterst ansvarige chefen för en medicinsk verksamhet.

 

Många kollegor uttrycker en stor tveksamhet att under dagens regelverk ta på sig en MLA-funktion. Det finns en risk att vi får en selektion som innebär att kollegor som inte fullt ut förstår allvaret i ansvaret man tar på sig accepterar uppdraget. I vissa verksamheter har man till och med gått så långt att man givit en sjuksköterska rollen som s k medicinsk rådgivare och därmed ansett att funktionen är uppfylld. Dagens konstruktion och denna nedvärdering av medicinsk kompetens och medicinskt ansvar är ett av de större problemen i dagens sjukvård såväl vad gäller sjukvårdens kvalitet som läkarens arbetsmiljö.

 

Vi menar att ett fackförbund/professionsförbund inte kan nöja sig med att endast verka inom nuvarande regelverk, utan måste ha ambitionen att när regelverket är olämpligt, ändra på detta. Detta gäller i allra högsta grad skrivningarna om verksamhetschefens mandat i förhållande till medicinsk kompetens. Det är också mycket märkligt att MAS skyddas av ett betydligt tydligare regelverk än vad som är fallet för MLA. Vi menar vidare att SLF måste axla rollen att verka för en förändring i denna fråga och inte enbart acceptera nuvarande läge.

Vi menar att frågan är mycket trängande.

Fullmäktige föreslås besluta

  • - att SLF utreder hur nuvarande MLA-funktion påverkar läkarens arbetsmiljö. - att SLF verkar för att MLA-rollen stärks innebärande verkligt medicinskt ledningsmandat för att säkerställa god patientsäkerhet och vårdkvalitet.

with support of:

Svenska Företagsläkarföreningen (SFLF)