This proposal was submitted at
#EBrdv

Sjukvårdspolitik

Angående att regeringen och SD vill utreda anmälningsplikt för kommun-och myndighetspersoner av illegala migranter

Med anledning av att regeringen med SD ska utreda möjligheter att lärare och vård -och omsorgspersonal ska vara skyldiga att ange individer som uppehåller sig illegalt i Sverige, så vill jag framföra följande:

Sjukhusvård och primärvård är väldigt anträngd  redan.

Vårdavdelningar tvingas stänga, operationer tvingas skjutas upp , pga personalbrist

Primärvården räcker inte till pga dålig arbetsmiljö, vilket leder till ohälsa och sjukskrivningar bland läkare, vilket leder till brist på distriktsläkare, vilket leder till bristfällig tillgänglighet i primärvården pga många olika belastande situationer. Primärvården mår inte bra.

Lärarkåren saknar behöriga lärare i en redan hårt ansträngd skola 

Att då lägga mer arbetsuppgifter till vårdersonal kan inte vara rätt väg att gå för en bättre mer tillgänglig vård. Det är polis, gränspolisen och migrationsverket som måste hantera de illegala migranterna, inte lärare, omsorgs-eller sjukvårdspersonal. 

 

Fullmäktige föreslås besluta

  • att läkare ska undanhållas från anmälningsplikt om det strider mot läkarförbundets etiska regler att annan vårdpersonal ska undanhållas från anmälningsplikt om det strider mot deras etiska regler att om andra förslag till tillämpning och komplettering skulle framkomma efter utredning får man ta ställning till det då

with support of:

Johan d'Aubigné, Västra Götalands läkarförening, Johan d'Aubigné, Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF)