This proposal was submitted at
#n2m7C

Sjukvårdspolitik

Arbeta med kärnfackliga frågor!

Sveriges läkarförbund är en stor organisation med många frågor att hantera - några specifika för oss, några gemensamma med andra aktörer. En del av frågorna som blivit våra kan och bör dock hanteras primärt av andra organisationer, så som miljöfrågan. Vi alla kan enas i att miljö- och klimatfrågan är oerhört viktig, men den hör inte till ett fackförbund att arbeta med.

Självklart ska ett hållbart arbete genomsyra varje del i det dagliga arbetet inom SLF såsom resepolicys, måltider, arbetsmaterial och liknande med fokus på miljön. Man kan även förstärka tonen att t ex flyg ska undvikas inom det fackliga arbetet och att kollektivtrafik skall prioriteras före taxi.

Att däremot delta på rena miljökonferenser som ”Strategi2025” punkt C5 ”Ökade insatser internationellt för att uppnå Parisavtalets mål om högst 1,5 graders temperaturhöjning” möjliggör, finns det andra mer renodlade miljöorganisationer som bättre sköter.

Att miljön påverkar hälsa råder det inget tvivel om, men det finns många frågor med påverkan på hälsa/dödsfall såsom exempelvis våld i nära relationer. Var ska SLF dra gränsen för detta arbete?

Läkar-Sverige behöver Läkarförbundet mer än någonsin, med reallönesänkningar, vårdplatsbrist, hög arbetsbelastning och för våra nya läkare en dåligt fungerande arbetsmarknad. Vi anser att Läkarförbundets arbete ska koncentreras till de frågor som hör SLF till, med kärnfackligt fokus på våra medlemmar.

Fullmäktige föreslås besluta

  • att punkt C5 tas bort ur Strategi 2025.

with support of:

Västra Götalands läkarförening