This proposal was submitted at
#MJ7Xl

Läkares ställning och villkor

Om utbildningssatsning i förhandlingsfrågor

I Region Västernorrland noterar vi att ST-läkarnas ingångslöner genomgått en reallönesänkning sedan 2019, då lägstalönen justerats upp med 2.3% mellan 2019-2022, medan övriga kollektivet under motsvarande treårsperiod i genomsnitt erhållit 4.8% (2020/21) samt 1.6% 2022.

Enligt nationell statistik i Saco lönesök så ligger medianlönen för BT-läkare idag 8000 kr under ST-läkarnas medianlön, och än mer anmärkningsvärt är den hela 4400 kr under medianen för leg läkare.  Båda dessa fall illustrerar en löneglidning bland kategorier av yngre läkare som på sikt hotar att urholka läkarkollektivets löneutveckling och livslön.  

Det finns tyvärr långt många fler exempel på dysfunktionell lönepolitik och styrning inom våra regioner och vi ser ett behov av att stärka våra lokalfackliga företrädare som förhandlingspart. När fackliga företrädare avslutar sina uppdrag och nya tar vid riskerar vi dessutom en sämre förhandlingsposition gentemot arbetsgivaren som får ett kunskapsövertag.

Fullmäktige föreslås besluta

  • Att ett nätverk bildas för lokalfackligt aktiva i förhandlingsfrågor

  • Att Läkarförbundet inventerar lokalföreningarnas behov av kompetens inom förhandlingsfrågor, och utformar en utbildningssatsning utifrån behoven

  • Att Läkarförbundet skapar en checklista som stöd för lokalföreningarna inför lönerevision

with support of:

Ångermanlands läkarförening