This proposal was submitted at
#3tywJ

Läkares ställning och villkor

Motion om kartläggning av faktorer bakom lönegapet mellan manliga och kvinnliga läkare

Vi i Kvinnliga läkares förening ser positivt på att FUM 2022 röstade för att “läkarförbundet ska utreda hur den lokala lönekartläggningen fungerar i de olika regionerna och hur väl den belyser ojämställd lönesättning.” Vi menar dock att det här i allra högsta grad också är en nationell fråga som behöver belysas centralt.

 

Lönegapet mellan manliga och kvinnliga läkare kvarstår fortfarande. Läkarförbundets lönestatistik från 2022 visar att män i genomsnitt tjänar 5,8% mer än kvinnor, vilket innebär 3 825 kr per månad mer för manliga läkare, trots samma formella kompetens. Det motsvarar en löneskillnad på 45 900 kronor/år.

 

I förbundsstyrelsens svar på motionen inför FUM 2022 skrev de: “Utifrån enkom siffrorna som finns att tillgå i statistikverktyget låter det sig inte sägas huruvida skillnaderna är osakliga eller individerna i fråga besitter samma formella kompetens. Löneskillnader kan inte utan vidare utredning, ofta på individnivå, antas vara osakliga eller utgöra diskriminering.“

 

För att vidare förstå huruvida dessa påvisbara skillnader utgörs av individuella faktorer eller diskriminering krävs ytterligare data och analys och vi ber läkarförbundet att besvara sin egen problemformulering och tillsätta utredning för att säkerställa att deras medlemmar inte är utsatta för diskriminering på basen av kön.

 

Löner inom läkaryrket ska givetvis inte avgöras av de anställdas kön, utan av kompetens och ansvar. Det är inte så lätt som att bara höja kvinnors löner i ett svep, vi behöver också ta i tu med kulturen som gör att problemet kvarstår över tid.

 

KLF yrkar därför på att:

Fullmäktige föreslås besluta

  • att Läkarförbundet själva eller med extern hjälp kartlägger och analyserar läkares löner ur ett brett jämställdhetsperspektiv.

with support of:

Sveriges Kvinnliga Läkares Förening