This proposal was submitted at
#W38br

Forskning och utbildning

Utöka antalet AT- och BT-platser!

Underläkare innan AT/BT har ur många aspekter sämst arbetsvillkor på sjukhuset samtidigt som de är beroende av arbetsgivaren för att få AT- och BT-tjänster. Enligt årets AT-rapport funderar en fjärdedel av underläkare att lämna yrket. En stor anledning är vårdplatsbrist och hög arbetsbelastning. 

 

Medianväntetiden inför AT är fortfarande lång, 10 månader på mindre orter och upp till 16 månader i Stockholm. SLF Student och SYLF tycker båda att en bra lösning på problemet att öka antalet utbildningstjänster så som AT/BT-platser i varje region. Detta kommer leda till kortare väntetid och därför mindre tid på osäkra vikariat som leder till psykisk ohälsa hos yngre läkare. Ett ökat antal utbildningstjänster kommer leda till färre läkare som vill lämna yrket och fler specialistläkare i framtiden, vilket säkrar kompetensförsörjningen inför framtiden. 

 

Enligt Huvudöverenskommelsen 2020 ska SKR och Sveriges läkarförbund gemensamt stödja och verka för ett bättre flöde i läkares utbildningstjänster, fortlöpande följa erfarenheter av läkares BT-tjänstgöring, eventuellt göra förändringar i avtalet om anställningsformer och villkor för BT-läkare samt identifiera utmaningar och lösningar för snabbare möjligheter till AT-, BT- samt ST-tjänstgöring. 

Fullmäktige föreslås besluta

  • Att Läkarförbundet intensifierar och noggrant kartlägger hur många BT-tjänster som erbjuds i varje region samt hur många läkare som är i behov av BT.

  • Att Läkarförbundet ska verka för att landets regioner erbjuder tillräckligt många AT- och BT-platser för att täcka efterfrågan från svenska läkarstudenter och unga läkare.

with support of:

Sveriges läkarförbund Student