This proposal was submitted at
#msp1c

Läkares ställning och villkor

Angående läkare som är chefer och deras löneutveckling

Läkare som innehar chefsposition som verksamhetschef, sektionschef, eller annan chefsposition ingår inte i det centrala avtal som sluts mellan SLF och SKR. Lönerevision för läkare som innehar chefsposition sker ofta genom samtalsmodellen där varje region fattar beslut själva om ramarna gällande lönerevision. Historiskt har läkare som innehaft chefsuppdrag haft en gynnsam löneutveckling vilket är grunden till att de står utanför ordinarie avtal mellan SLF och SKR. På senare år har vi dock i Skåne märkt att löneutveckling för läkare som innehar chefsuppdrag inte har ökat i samma takt som för överläkare i klinisk tjänst.

Viktigt att komma ihåg är att läkare som innehar chefsuppdrag ofta har skrivit bort rätt till ekonomisk kompensation för övertid samt har mindre ersättning för jourarbete då de inte deltar i jourorganisationen eller har reducerad jourkvot beroende på behov att vara närvarande på dagtid. Bisysslor är också hårdare reglerat för läkare med chefsuppdrag jämfört med kliniskt verksamma överläkare. De högst avlönade kliniskt verksamma överläkare kommer ofta upp i en månadslön som är nära lönenivån för förstalinjes-chefer (Sektionschef). Det blir i sådana fall ibland en diskussion vid lönerevision om ett slags lönetak, som kan vara svårt att gå över även om det finns pengar kvar att fördela.

Vi som förbund bör verka för att läkare ska inneha chefsuppdrag inom sjukvården och att man självklart inte ska förlora ekonomiskt på att ta ett chefsuppdrag jämfört med att fortsätta som kliniskt verksam läkare. Chefspremien för en läkare som tar ett chefsuppdrag är mindre jämfört med andra grupper inom sjukvården exempelvis sjuksköterskor där skillnaden mellan lön för kliniskt arbete jämfört med chefsuppdrag är betydligt större.

Fullmäktige föreslås besluta

  • Att Läkarförbundets fullmäktigemöte ger Förbundsstyrelsen i samråd med chefsläkarföreningen i uppdrag att utreda hur förbundet kan stötta våra medlemmar som innehar chefsuppdrag så att de inte får en sämre löneutveckling över tid jämfört med våra kliniskt verksamma medlemmar.

with support of:

Mellersta Skånes läkareförening

Ronny Mikael Öhman, Mellersta Skånes läkareförening